Contractarea furnizarii energiei electrice

 

 

Pentru a beneficia de avantajele liberalizarii pietei de energie electrica, un consumator trebuie sa-si exprime dreptul de eligibilitate. Acest drept ii ofera consumatorului posibilitatea de negociere atat a pretului cat si a anumitor clauze contractuale, precum si sa-si aleaga dintre ofertele mai multor furnizori acreditati de ANRE, adica isi poate schimba furnizorul de energie electrica.

 

Schimbarea furnizorului este un proces simplu, gratuit care nu implica intreruperea alimentarii cu energie electrica, modificarea instalatiilor de alimentare sau inlocuirea grupului de masurare. Procesul de schimbare a furnizorului se desfasoara pentru un singur loc de consum sau pentru mai multe. In procesul de schimbare a furnizorului de catre un consumator sunt implicate urmatoarele entitati juridice: consumatorul, furnizorul actual, furnizorul nou si operatorul de distributie.

 

Schimbarea furnizorului este garantata de Legea energiei electrice si a gazelor naturale si este reglementata prin:

 • Ordinul Presedintelui ANRE nr. 234/2019
 • Ordinul Presedintelui ANRE nr. 235/2019 pentru energie electrica

Avantajele schimbarii furnizorului:

 • predictibilitate si siguranta in contractarea furnizarii
 • comunicare mai facila cu furnizorul si operatorul de distributie
 • eliminarea birocratiei si a deplasarilor

Documente necesare

pentru incheierea contractului de furnizare

 

Client casnic

 • Actul de deținere/folosință legală a spațiului
 • Cartea de identitate a solicitantului
 • Alte documente daca este cazul

Client noncasnic

 • Actul de deținere/folosință legală a spațiului
 • Certificatul de inregistrare la Registrul comertului
 • Imputernicere de semnare contract de furnizare
 • Carte de identitate imputernicit
 • Alte documente daca este cazul

Ofertele noastre

pentru furnizarea de energie electrica

 

Informatii de interes

pentru clientii finali

 

Acte normative, informatii si proceduri aplicabile in domeniul energiei electrice

Dreptul clientului final la informare

Stimate client final,Prin lege aveti dreptul de a fi informat, in relatia dumneavoastra cu CINTA ENERGY SA

Drepturi si obligatii, contract si conditii generale energie electrica
Procedura schimbare furnizor

Procedura schimbare furnizor

CITESTE
Procedura solutionare plangeri

Procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare a plângerilor clienţilor finali;

CITESTE
Procedura solutionare dispute contractuale

Procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare a disputelor contractuale

CITESTE
Procedura privind solutionarea neintelegerilor aparute la incheierea contractelor in sectorul energiei

Procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare a disputelor contractuale

CITESTE
Procedura, etapele si documentele necesare procesului de solutionare a disputelor comerciale

Procedura, etapele şi documentele necesare procesului de soluţionare a disputelor contractuale

CITESTE
Informatiile cuprinse in factura si/sau in documentele anexate facturii

Informațiile cuprinse în factură și/sau în documentele anexate facturii

Art. 48. –

(1) Furnizorul de energie electrică are obligația să emită facturi care să cuprindă informații corecte, transparente, clare, complete, lizibile și ușor de înțeles, care să ofere clienților finali posibilitatea să își ajusteze propriul consum și să compare condițiile comerciale de furnizare a energiei electrice.

(2) Furnizorul trebuie să includă în factura emisă clientului final pentru  locul de consum cel puțin următoarele informații, prezentate în mod vizibil:

 1. a) datele de identificare și de contact ale furnizorului, inclusiv o adresă de e-mail;
 1. b) datele de identificare ale clientului final, adresa locului de consum și adresa de facturare, în cazul în care aceasta este diferită față de adresa locului de consum;
 1. c) codul de identificare a locului de consum;
 1. d) codul unic de identificare a punctului de măsurare;
 1. e) numărul și data emiterii facturii;
 1. f) perioada de facturare;
 1. g) cantitatea de energie electrică facturată;
 1. h) data scadentă a plății;
 1. i) unitățile de măsură și prețurile aplicate pentru fiecare mărime de facturat;
 1. j) prețul energiei electrice, exprimat în lei/kWh sau lei/MWh;
 1. k) componentele incluse în  prețul  unitar  pentru  furnizarea  energiei  electrice,  cu precizarea  celor  care  sunt reglementate sau o referință cu privire la locul unde poate fi găsită o descriere detaliată a acestora;
 1. l) valoarea de plată pentru fiecare produs/serviciu facturat;
 1. m) penalități de întârziere specificate în contract pentru întârzierea la plată a facturii;
 1. n) intervalul de timp și modalitatea prin care clientul poate transmite indexul autocitit;
 1. o) indexul grupului de măsurare folosit la începutul și sfârșitul perioadei de facturare pentru determinarea cantității de energie electrică; în cazul clientului final la care intervalul de citire de către OR este mai mare decât perioada de facturare se va preciza modul prin care a fost determinat indexul, respectiv citire de către OR/autocitire de către clientul final/estimare pe baza convenției de consum/istoric de consum;
 1. p) certificate verzi, contribuția pentru cogenerarea de înaltă eficiență, TVA, acciza și alte taxe prevăzute de legislația în vigoare;
 1. q) valoarea totală de plată, inclusiv cu TVA;
 1. r) modalitățile de plată a facturii;
 1. s) datele de contact ale punctului unic de contact/punctelor de informare regională/locală ale furnizorului;
 1. t) numărul de telefon pus la dispoziție de către OR la care este racordat locul de consum la care clientul final poate sesiza direct OR întreruperile în alimentarea cu energie electrică;
 1. u) intervalul de timp pentru citirea indexului contorului de către reprezentantul OR;
 1. v) informații privind posibilitatea schimbării furnizorului;
 1. w) informații privind drepturile clienților finali în ceea ce privește soluționarea alternativă a litigiilor, inclusiv datele de contact ale entității responsabile;
 1. x) obligații de plată neachitate, dacă este cazul.

(3) În  cazul prosumatorilor,  furnizorii acestora  emit  facturile  în conformitate  cu reglementările  aplicabile  și cu respectarea prevederilor Codului fiscal în vigoare.

Art. 49. –

În cazul facturilor emise în baza consumului real de energie electrică, furnizorul trebuie să pună  la dispoziția clienților finali prin intermediul facturii și/sau al documentelor anexate acesteia, suplimentar față de informațiile prevăzute la art. 48, și următoarele informații:

 1. a) indicarea într-o manieră clară că aceasta este o factură de regularizare;
 1. b) perioada pentru care se face regularizarea;
 1. c) indexul grupului de măsurare determinat de OR prin citire la începutul și sfârșitul perioadei pentru care se face regularizarea;
 1. d) cantitatea de energie electrică, consumată efectiv în perioada pentru care se face regularizarea;
 1. e) cantitatea de energie electrică estimată facturată în intervalul dintre citirile OR;
 1. f) soldul debitor/creditor la sfârșitul perioadei pentru care se face regularizarea, calculat pe baza diferenței dintre consumul efectiv realizat și consumul facturat în intervalul dintre citirile OR, respectiv suma pe care clientul final o mai are de achitat furnizorului sau suma datorată de furnizor clientului final ca urmare a efectuării regularizării, după caz.
Legislatie de interes pentru clientii finali

Legislatie aplicabila in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale

 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr.59/2013 – pentru aprobarea Regulamentului privind racordarea utilizatorilor la retelele electrice de interes public
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 234/2019 – pentru aprobarea Procedurii privind schimbarea furnizorului de energie electrica de catre clientul final si pentru modificarea anexei la Ordinul nr. 35/2010 privind stabilirea unor reguli referitoare la piata de echilibrare a energiei electrice
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 8/2014 – privind aprobarea Conditiilor generale asociate licentei pentru activitatea de furnizare a energiei electrice
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr 235/2019 – pentru aprobarea Regulamentului de furnizare a energiei electrice la clientii finali
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 177/2015 – pentru aprobarea Procedurii privind acordarea despăgubirilor clienţilor casnici pentru receptoarele electrocasnice deteriorate ca efect al unor supratensiuni accidentale produse din culpa operatorului de rețea
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 6/2017 – pentru aprobarea Standardului de performanţă pentru activitatea de furnizare a energiei electrice
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 102/2015 – pentru aprobarea Regulamentului privind stabilirea soluţiilor de racordare a utilizatorilor la reţelele electrice de interes public
 • Ordinul 16/2015 – pentru aprobarea Procedurii – cadru privind obligatia furnizorilor de energie electrica si gaze naturale de soluţionare a plângerilor clienţilor finali
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 11/2016 – privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a enrgiei electrice
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 11/2016 – privind aprobarea Standardului de performanță pentru serviciul de distribuție a enrgiei electrice
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 29/2016 – pentru aprobarea Regulamentului privind furnizarea gazelor naturale la clienţii finali
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 106/2014 – privind modalitatile de informare a clientilor finali de catre furnizorii de gaze naturale cu privire la conditiile comerciale de furnizare a gazelor naturale
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 37/2007 – privind aprobarea Standardului de performanta pt activitatea de furnizare a gazelor naturale
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei nr. 34/2013 – privind aprobarea Regulamentului pentru acordarea autorizatiilor de infiintare si a licentelor in sectorul gazelor naturale
 • Ordinul Autorității Naționale de Reglementare în domeniul Energiei 47/2007 – Metodologie privind schimbarea furnizorului de catre consumatorii casnici de gaze naturale
Eficienta energetica

Legislatie aplicabila in domeniul energiei electrice si al gazelor naturale privind eficienta energetica

CITESTE
Liberalizarea pietei de energie electrica

Recomandarile ANRE pentru clientii casnici

CITESTE
Informare pentru clientii vulnerabili

“Clientul final aparținand unei categorii de clienți casnici, care din motive de vârstă, sănatate sau venituri reduse se află în risc de marginalizare socială și care, pentru prevenirea acestui risc beneficiază de măsuri de protecție socială, inclusiv de natură financiară.”

CITESTE
Informare privind incheierea contractului clienti casnici

Informare ANRE privind incheierea contractului de furnizare energie electrica de catre clientul casnic

CITESTE
Informare acte necesare incheiere contract de furnizare

Informarea ANRE privind actele necesare la incheierea contractului de furnizare a energiei electrice de catre clientul casnic

CITESTE
Tarife distributie energie electrica

Tarifele prestate de operatorii de distributie energie electrica in vigoare

CITESTE
Tarife transport energie electrica

Tarifele prestate de operatorul de transport energie electrica in vigoare

CITESTE

 

RAPORTARI

Eticheta de energie

Indicatori de performanta trimestriali